Turkey skull

Turkey Skull 2016

Got something to say? Go for it!